ГИС дейности по проект BatsConserve

Проект:

ГИС дейности по проект BatsConserve

Клиент:

Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград (ЮЗУ)

Дейности:

  • Анализ и систематизиране на наличните данни за прилепната фауна в проектната територия;
  • Надграждане на наличната информация за прилепната фауна в проектната територия;
  • Идентифициране на потенциални заплахи фактори, въздействащи върху популациите на прилепите в проектната територия;
  • Картиране на местообитанията на видовете прилепи и тяхното разпространение в рамките на проектната територия;
  • Съзадаване на геопортал;
  • Оценка на видовото разнообразние, активност, прилепни хабитати и потенциални заплахи;
  • Оценка на природозащитното състояние;
  • Разработване на ръководства за опазване на прилепите;
  • Поставяне на къщички за прилепи;
  • Разработване на публикация

Галерия: