реализирани проекти

държави

Държави

вид индустрия

Вид индустрия

вид услуга

Вид услуга

вид технология

Вид технология
WASP Tool - уеб-базиран модел за предотвратяване образуването на отпадъци
Обединение „УАСП“ ДЗЗД
Разработване на информационна платформа за биологичното производство
Не изхвърлям, а помагам - он-лайн базирана система за обмен на употребявани вещи
Сдружение "Партньори за регионално, обществено и гражданско развитие в Европейския съюз"
Създаване на публичен регистър на местата със замърсена почва
Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)
Разработване на Интернет регистър на видове и природни местообитания в България
Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)