ГИС обучения и поддржъка

реализирани проекти

държави

Държави

вид индустрия

Вид индустрия

вид услуга

Вид услуга

вид технология

Вид технология
WASP Tool - уеб-базиран модел за предотвратяване образуването на отпадъци
Обединение „УАСП“ ДЗЗД
Разработване на информационна платформа за биологичното производство
Създаване на публичен регистър на местата със замърсена почва
Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)
Провеждане на специализирани обучения за работа с QGIS
Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средставата от европейските земеделски фондове (ИА СОСЕЗФ)
WetMainAreas - Повишаване ефективността на опазване на влажните зони, по програма INTERREG "Балкани-Средиземно море 2014-2020"
ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград