Разработка на приложения: Уеб/ Мобилни/ Облачни

реализирани проекти

държави

Държави

вид индустрия

Вид индустрия

вид услуга

Вид услуга

вид технология

Вид технология
WASP Tool - уеб-базиран модел за предотвратяване образуването на отпадъци
Обединение „УАСП“ ДЗЗД
Разработване на информационна платформа за биологичното производство
Не изхвърлям, а помагам - он-лайн базирана система за обмен на употребявани вещи
Сдружение "Партньори за регионално, обществено и гражданско развитие в Европейския съюз"
Създаване на публичен регистър на местата със замърсена почва
Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)
ГИС дейности по проект BatsConserve
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград (ЮЗУ)
Уеб ГИС портал на Национален парк Рила
Дирекция Национален парк Рила
Разработване на Интернет регистър на видове и природни местообитания в България
Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)
WetMainAreas - Повишаване ефективността на опазване на влажните зони, по програма INTERREG "Балкани-Средиземно море 2014-2020"
ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград